Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BioPsychoSomatyka - Magdalena Ulatowska wpisana do CEiDG prowadzonym przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem o numerze NIP 7181269702, REGON 147138055 (dalej „Administrator”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Administrator jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w sposób opisany poniżej. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania lub chce skorzystać ze swoich praw, proszę skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych poniżej:
- drogą mailową, pisząc na adres: info@biopsychosomatyka.pl
- listownie, na adres: BioPsychoSomatyka - Magdalena Ulatowska, ul. Obrońców Tobruku 23/43, 01-494 Warszawa.

Termin "dane osobowe" odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Pani/Pana jako osób fizycznych. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, wpisy konkursowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy, podejmujemy względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz spółek z jego grupy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), jeżeli zgoda została wyrażona,
wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), jeżeli zgoda została wyrażona.

Oznacza to, iż przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazano, w celu administrowania zapytaniami od Pani/Pana i umowami z Panią/Panem, a także dostarczania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane do marketingu i działań następczych, a także do sprzedaży i rozwoju produktów w celu ulepszenia naszych produktów i usług. Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać informacji marketingowych i/lub ofert, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych powyżej.
Dane osobowe są również przetwarzane do celów statystycznych, aby zobaczyć, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej i analizować zachowanie wyszukiwania, a także wyświetlać dostosowaną dla użytkownika zawartość. Dane są również przetwarzane pośrednio w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych naszej witryny.
Gdybyśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga Pani/Pana zgody, uzyskamy taką zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia tj. podmioty które pomagają nam w realizacji naszych zobowiązań. Możemy wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w naszym imieniu, takich jak świadczenie usług informatycznych lub pomoc w marketingu, administrowaniu komunikatami prasowymi czy księgowości. Realizacja tych usług może oznaczać, że nasi partnerzy, będą mogli uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych. Firmy przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu muszą zawsze podpisać z nami umowę, abyśmy mogli zapewnić wysoki poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych.

W wyjątkowych przypadkach może również ujawnić Pani/Pana dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń kryminalnych lub jeśli w inny sposób jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora lub przez czas wynikający z okresu przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

Uwaga!

Te informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą danych o Pani/Panu, które Administrator przetwarza w ramach naszej witryny. Nasza strona internetowa może czasami zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych lub usług, nad którymi nie sprawujemy kontroli. W przypadku skorzystania z linku do zewnętrznej witryny internetowej zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych i informacji o plikach cookie, które dotyczą danej witryny internetowej.